Type Amount Price Total Delete
Time Type Amount Price
Sell orders Volume:0.00000000 Nacho
Amount(Nacho) Price(BTC) Total(BTC)
Buy orders Volume:0.00000000 BTC
Amount(Nacho) Price(BTC) Total(BTC)
Recent Trades(Last 15):
Time Type Amount Price Total
2019-07-21 18:41:46 sell 335.00000000Nacho 0.00000030BTC 0.00010050BTC
2019-07-21 12:28:10 buy 335.00000000Nacho 0.00000030BTC 0.00010050BTC